Πακέτο 4 CDs

90,00

Οικονομική Προσφορά για αγορά 4 CD Download!

Κατηγορία:

Περιγραφή

Τό CD αὐτό ἀποτελεῖ πρακτικό βοήθημα γιά νά αἰσθανόμαστε καλύτερα σέ κάθε περίσταση,  ἀναθεωρώντας ἐποικοδομητικά τήν στάση μας ἀπέναντι στήν ζωή καί στόν ἑαυτό μας, μέσα ἀπό τό ἀφήνειν. Στό CD ἐφαρμόζουμε τό ἀφήνειν:

– Γιά νά βοηθηθοῦμε ὅταν κάτι μᾶς ἀπασχολεῖ, π.χ. ἕνας φόβος, μία αἴσθηση ἐλλείψεως, ἕνα προσωπικό ἤ οἰκονομικό πρόβλημα, κάποια δυσάρεστη μνήμη, ἤ κάτι ἄλλο, καί ἀναζητοῦμε μία λύση ἤ τρόπο διευθετήσεως τοῦ θέματος.

– Γιά νά ἐξαλείψουμε κάποιες περιοριστικές πεποιθήσεις, πού μᾶς κρατοῦν δέσμιους σέ προσκολλήσεις ἤ ἐθισμούς, καί μᾶς ἐμποδίζουν νά ἐκφράσουμε τό πλῆρες δυναμικό μας.

Διάρκεια: 33:56 λεπτά

 

Ἡ εἰρήνη εἶναι μία κατάσταση, πού συνήθως προσδιορίζεται ἀπό τήν ἀπουσία ὁποιουδήποτε εἴδους ταραχῆς. Ὅμως χρειαζόμαστε μία βαθύτερη κατανόηση τοῦ τί εἶναι ἡ ἐσωτερική εἰρήνη, γιά νά μπορέσουμε νά προσεγγίσουμε αὐτή τήν εἰρήνη βιωματικά.

Αὐτό τό CD περιγράφει καί ἐξηγεῖ τήν ρίζα τῆς ταραχῆς καί τό πραγματικό νόημα τῆς εἰρήνης, ὅπως αὐτή ξεκινάει ἀπό ἐσωτερική εἰρήνη τοῦ ἀνθρώπου καί ἐπεκτείνεται ὡς εἰρήνη μέσα σέ ὅλη τήν Δημιουργία.

Διαπιστώνουμε ὅτι εἰρήνη εἶναι ἡ κατάσταση μιᾶς συγκεκριμένης ἑνότητος, πού ἡ πορεία πρός τήν ἐπίτευξή της παραλληλίζεται μέ τήν πορεία ἐπιστροφῆς τοῦ ἀσώτου υἱοῦ.

Διάρκεια: 41:15 λεπτά

Ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, καί γιά πάντα, τό «γνῶθι σαὐτόν» ἀποτελεῖ καί θά ἀποτελεῖ πύλη εἰσόδου στήν ἀποκάλυψη τῆς ἀληθείας γιά τόν ἄνθρωπο. Νά γνωρίσει ὁ ἄνθρωπος, ποιός πραγματικά εἶναι.

Τό CD μᾶς κατευθύνει νά κατανοήσουμε, ποιά εἶναι ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ, τήν ὁποία ἐπιδιώκουμε.

Μᾶς προτείνει ἕνα στοιχειώδη τρόπο νά κάνουμε κάποια πρῶτα βήματα πρός αὐτή τήν κατανόηση, ἐπισημαίνοντας καί πῶς, συχνά, ξεφεύγουμε ἀπό αὐτόν τόν στόχο.

Τό CD ἐπιδιώκει νά μᾶς ξυπνήσει μία ἐπίγνωση, πού θά μᾶς ἐνδυναμώνει στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς μας γιά πάντα.

Διάρκεια: 60:21 λεπτά

Στό CD αὐτό, διατυπώνονται κάποιες σκέψεις γιά τό πνευματικό νόημα πού μποροῦμε νά δώσουμε σέ μία κρίση. Καί περιγράφεται τό πῶς μποροῦμε νά δοῦμε τήν κρίση ὡς εὐκαιρία γιά νά γίνουμε ἀληθινώτεροι ἄνθρωποι.

Σέ μία σοβαρή κρίση, ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται ἐκτεθειμένος, καθώς τοῦ ἀποκλείονται οἱ οἰκεῖοι τρόποι νά ἱκανοποιεῖ τίς βασικές ἀνάγκες του, καί κάποτε ἀκόμη καί τό νά ἐξασφαλίζει τήν  ἐπιβίωσή του. Ὅμως, ἐφαρμόζοντας τήν πρακτική πού περιγράφεται στό CD, ὅλοι μποροῦμε νά μεταμορφώσουμε τόν τρόπο  μέ τόν ὁποῖο βιώνουμε μία κρίση, ὥστε νά βγαίνουμε ἀπό αὐτήν κερδισμένοι.

Διάρκεια: 32:41 λεπτά